Veelgestelde vragen over het toekomstforum

Wat is het Toekomstforum Zoet Water?

De gemeente wil een masterplan laten opmaken voor de ruime omgeving van het Zoet Water. We willen inwoners de kans geven om mee te denken over een kwaliteitsvolle herinrichting van deze unieke plek. De voltallige gemeenteraad zet daarom zijn schouders onder de organisatie van een toekomstforum, dat de grote lijnen zal uitzetten voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

We willen graag een ruime groep van inwoners drie zaterdagen bijeen brengen. Als eerste stap schrijven we een grote groep op toevallige wijze uitgelote inwoners aan met deze brief. Deze gelote inwoners kunnen zich kandidaat stellen om mee te doen. Uit deze groep kandidaten stellen we dan door een 2e loting een groep samen, die evenwichtig is samengesteld wat betreft deelgemeente, opleidingsniveau, leeftijd en geslacht.

Om aan het toekomstforum deel te nemen is er geen voorafgaande kennis vereist. Op het toekomstforum zal duidelijke informatie gegeven worden door verschillende deskundigen en belanghebbenden.

Het  Toekomstforum Zoet Water gaat door op drie zaterdagen begin 2020r:

  • 15 februari 2020 van 9:00 tot 16:00.
    Die dag trekken we voldoende tijd uit voor een grondige kennismaking met de site
  • 14 maart 2020 van 9:00 tot 13:00 uur
  • 25 april 2020 ook van 9 tot 13:00 uur

Het is belangrijk dat de deelnemers alle drie de dagen kunnen vrijmaken. Hun bijdrage aan het Toekomstforum zal meehelpen om het Zoet Water uit te bouwen tot een unieke plek, waar we als burgers, gemeenteraad en gemeentebestuur fier op kunnen  zijn.                     

Waarom wordt het Toekomstforum Zoet Water georganiseerd?

Het Zoet Water is een gebied van 14 hectare in eigendom van de gemeente, met een reeks aangrenzende percelen die in de planning kunnen meegenomen worden.

Om tot een gedragen herinrichting van deze site te komen, besliste de gemeenteraad om een participatief proces op te zetten. Een representatieve groep van burgers zal in dit forum aanbevelingen formuleren. De gemeenteraadsleden zullen deelnemen aan de discussies, maar hebben geen stemrecht. Het is hun rol om daarna met de aanbevelingen aan de slag te gaan om een globaal plan te realiseren.

Het doel van dit forum is dus om aanbevelingen te formuleren om de Zoet Watersite uit te bouwen tot een unieke plek, waar iedereen aan zijn trekken kan komen en waar we als burgers, gemeenteraad en gemeentebestuur fier op kunnen zijn.

Hoe wordt er gewerkt om dit doel te bereiken?

Tijdens drie zaterdagen zal het Toekomstforum een aantal stappen zetten:

  • een inventaris maken van de verlangens en de belangen van wie de faciliteiten van de site zal gebruiken
  • het afwegen van dilemma’s, zoals de belangen van omwonenden en handelaars tegenover de verlangens van de gebruikers
  • ervoor zorgen dat de plannen rekening houden met de beschikbare financiële middelen en met een vlotte mobiliteit rond en in de brede omgeving van de site.

Dit alles moet leiden naar een reeks concrete en goed onderbouwde aanbevelingen, met duidelijke prioriteiten en voorstellen voor een gefaseerde uitvoering.

Hoe komen de verwachtingen en de belangen van betrokkenen aan bod?

Vooraf krijgen alle directe betrokkenen, zoals omwonenden, de horeca, … een vragenlijst zodat ze hun verlangens kunnen doorgeven. Met die mensen zal bekeken worden hoe hun vertegenwoordigers dit tijdens de werksessies kunnen toelichten. Met het doel om ook met hun perspectieven rekening te houden zullen ook vertegenwoordigers  van de relevante gemeentelijke adviesraden worden uitgenodigd, zoals de adviesraad sport, milieu, jeugd, ….

Hoe gebeurt de selectie om aan het Toekomstforum deel te nemen?

De gemeente doet een willekeurige loting van een kleine 2.000 burgers van 16 jaar of ouder. Personen die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van een politieke partij stonden kwamen niet in aanmerking voor de loting.

Wat gebeurt er verder met al die ideeën ?

De besluiten van het toekomstforum zullen door het geselecteerde studiebureau verwerkt worden in een masterplan voor het Zoet Water en de omgeving. De besluiten zullen overhandigd worden aan de gemeenteraad, waar zij omgezet kunnen worden tot beleid. Het college en de gemeenteraad zijn niet verplicht de aanbevelingen te volgen. Indien zij niet volgen, zijn ze wel verplicht om te motiveren waarom ze bepaalde aanbevelingen naast zich neer leggen.

Natuurlijk zullen er ook naast het forum nog andere inspraakmomenten zijn voor de brede bevolking.

Hoe raak ik aan meer informatie?

Heb je nog vragen, stuur die gerust naar toekomstforum@zoetwater.be